"Fixed quality"
"Fixed quality"
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DUVIMEX Belgium BVBA (‘DB’)Handelsnaam is EUROFAST ®
 
1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle gebeurlijke ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ van de klant.
2. De prijzen en offertes van DB gelden slechts ten informatieve titel en dit gedurende een periode van 15 dagen en houden geen verplichting in voor DB. Een door DB aanvaarde bestelling, al dan niet conform offerte, treedt in de plaats van eventueel voorafgaandelijk andere afspraken. De door de vertegenwoordigers en agenten van DB aangegane verbintenissen, binden DB slechts na haar schriftelijke bevestiging. De verbintenissen van DB kunnen in ieder geval slechts beschouwd worden als een middelenverbintenis.
3. De prijzen van DB zijn steeds exclusief BTW en andere taksen, transport- / verzendings- / verpakkings- / verzekerings- / en gelijkaardige kosten.
Alle prestaties en onderdelen, die niet uitdrukkelijk op de bestelbon / offerte / orderbevestiging zijn aangeven, door DB of door de klant, en die nodig zijn voor, toebehoren en / of deel uitmaken van de betreffende goederen en / of levering en /of installatie, ook al werden deze niet besteld door de klant, worden onweerlegbaar vermoed deel uit te maken van de overeenkomst en door DB als supplement, cfr. de geldende prijzen, aangerekend aan de klant.
4. De prijzen van DB kunnen op ieder ogenblik, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden. De goederen worden gefactureerd volgens de prijzen die gelden op het moment van leveringsdatum.
5. DB behoudt zich het recht voor modellen te wijzigen tijdens de fabricatie. Wanneer een model zou gewijzigd zijn tussen het ogenblik van bestelling en van leveren, doch de functie gelijkaardig blijft, is de klant verplicht het gewijzigde model in ontvangst te nemen. Hij kan op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding.
6. a. Alle leveringen van DB gebeuren steeds op risico van de klant (zelfs i.g.v. franco-levering). De goederen worden steeds geacht verkocht, ontvangen en aanvaard te zijn op de zetel van DB.
b. In geval van levering door DB, vervoert DB de goederen tot op de overeengekomen plaats en aan de voet van de vrachtwagen. Indien DB, om welke reden dan ook, de goederen niet kan afleveren op de overeengekomen plaats, dient de klant in te staan voor de bijkomende vervoerskosten voor het vervoer naar DB en de nieuwe aflevering. Bijkomend is de klant gehouden tot een opslagvergoeding, vanaf datum van levering tot en met datum van hernieuwde levering, cfr. c.. Voor de nieuwe levering zal de klant zich moeten schikken naar de planning en mogelijkheden van DB, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vermindering van de verschuldigde vergoeding in hoofde van de klant. Het risico blijft steeds ten laste van de klant.
c. In geval van afhaling dienen de goederen door de klant te worden afgehaald uiterlijk 14 dagen nadat DB de goederen bij de klant voor afhaling heeft gemeld. Bij gebreke hieraan is DB gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, naar eigen keuze, hetzij de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.
Indien DB de uitvoering in natura vordert zal de klant vanaf de 15de dag na de genoemde melding voor afhaling gehouden zijn tot een opslagvergoeding van 10,00 EUR / per dag per m³ niet afgehaalde goederen, met een minimum van 10,00 EUR / dag voor de niet afgehaalde goederen.
Indien DB de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwt, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van de waarde van de bestelling voor standaardproducten en 100% van de waarde van de bestelling voor maatwerk, evenwel in beide gevallen met een minimum van 200,00 EUR en met behoud van het recht van DB om een hogere effectieve schade aan te tonen.
d. In geval de overeenkomst dienaangaande niets vermeld, wordt onweerlegbaar vermoed dat de klant de goederen zal afhalen.
7. In geval van annulatie door de klant geldt punt 6.c.
8. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit op de zetel van DB. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 10% op jaarbasis vanaf de factuurdatum, alsmede op een conventionele schadevergoeding, forfaitair vastgelegd op 10% factuurbedrag, met  een minimum van 50 EUR. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele laattijdige tussengekomen betalingen hebben niet tot gevolg dat de forfaitaire vergoeding herleid wordt. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, dan interesten, dan schadebedingen en dan op de hoofdsom, en dit ook als de klant anders zou aangeven. Eventuele klachten, protesten, … van de klant schorsen de betalingsverplichting van de klant niet. Compensatie en verrekening van facturen is slechts toegelaten en geldig na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB. I.g.v. niet-betaling van een of meerdere facturen heeft DB het recht, naar eigen keuze, alle lopende orders op te schorten, dan wel te annuleren, en dit zonder enig recht op schadevergoeding voor klant.
9. a. In afwijking van art. 1583 B.W., blijven alle verkochte goederen eigendom van DB tot algehele betaling (incl. kosten, interesten, schadebedingen). Het risico gaat evenwel reeds over op het ogenblik van de wilsovereenstemming. Tot an de volledige betaling is de klant gehouden de door DB geleverde producten gescheiden van de andere producten en duidelijk identificeerbaar te bewaren. b. Zolang de goederen niet overgedragen zijn, kan de klant de producten niet aan derden verkopen, verhuren  en op enigerlei wijze bezwaren. c. DB heeft een retentierecht op de goederen zolang haar facturatie niet volledig is aangezuiverd. Dit retentierecht geldt eveneens voor goederen die niet het voorwerp uitmaken van de onbetaalde factuur.
10..Klachten m.b.t. de geleverde goederen, resp. facturatie, dienen DB, op straffe  van niet ontvankelijkheid, te bereiken binnen de 5 dagen na datum van levering, resp. facturatie en dit middels een gemotiveerd aangetekend schrijven. Zichtbare gebreken worden evenwel onbetwistbaar geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van levering. DB is niet gehouden tot de vrijwaring voor verborgen gebreken.
11. a. DB verleent een garantie voor de nieuwe goederen i.o.m. en beperkt tot de garantie gegeven door de producent.  b. De waarborg vervalt o.a. indien de klant de goederen niet in onderhoud heeft gegeven bij een erkend dealer op de door de producent en / of door DB aangegeven onderhoudsintervallen, of indien de cliënt of een derde onderhoud heeft uitgevoerd en / of wijzigingen aan goed heeft aangebracht, dan wel indien de goederen niet werden gebruikt / geplaatst volgens de regels van de kunst en de algemeen geldende normen.
12. a. DB is slechts aansprakelijk i.g.v. zware fout en / of bedrog. DB is niet aansprakelijk voor fouten, incl. zware fouten en bedrog, van haar uitvoeringsagenten, incl. onderaannemers, vertegenwoordigers en agenten.  b. DB is niet aansprakelijk i.g.v. overmacht, waaronder – exemplatief opgesomd, doch niet beperkt tot – oorlog, brand, toeval, staking / bedrijfsblokkades bij DB of een andere onderneming waarvan zij afhankelijk is, vertragingen bij ondernemingen waarvan DB afhankelijk is, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen (elektriciteit, internet, telecommunicatie, …), gebrek aan grondstoffen / halffabricaten / materiaal / hulpstoffen, import- en / of exportbeperkingen, slechte uitvoering van de overeenkomst door toeleveranciers / onderaannemers, maatregelen van staatswege, of andere omstandigheden in de ruimst mogelijke zin van het woord, waaronder ook iedere omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet mogelijk maakt, dan wel iedere omstandigheid die de uitvoering bezwaard en / of onevenredig kostbaar maakt, zodat de uitvoering redelijkerwijze niet kan gevraagd worden van DB. In geval een situatie van overmacht zich voordoet, heeft DB de keuze, zonder ooit in schadevergoeding te kunnen worden aangesproken, om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen of om de termijn van uitvoering te verlengen met een redelijke termijn. c. De volledige aansprakelijkheid van DB, zowel contractueel als buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Indien geen dekking of geen verzekering, om welke redenen dan ook, is de bedoelde aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst (excl. BTW), met een maximum van 10.000,00 EUR .
13. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens AVG of GDPR:
a. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden. b. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid. c. DB is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door DB noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. d. Wanneer DB persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. e. DB gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. f. DB treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
14. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Rechtbanken van Antwerpen, in het bijzonder het Vredegerecht bevoegd voor de zetel van DB,  zijn uitsluitend bevoegd voor de regeling van alle geschillen die uit onderhavige overeenkomst zouden ontstaan.
Productgroepen

PLAT DAK

DAK & WAND en VERWERKINGSMACHINES

GEREEDSCHAP

VERHUUR

Corporate
About Eurofast®

Service en kernwaarden

Referenties

General terms and conditions Cookie policy
EUROFAST
Prins Boudewijnlaan 41 bus 2
B-2650 Edegem
Tel: +32(0)3 448 19 33
Fax: +32(0)3 448 12 75
E-mail: info@duvimex.be

 

 

 
Eurofast® 2018 All right reserved Eurofast® is de handelsnaam van Duvimex Belgium bvba,
Prins Boudewijnlaan 41 bus 2, 2650 Edegem, België.
 

Follow us